English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish
Kültürel Yapı

Doğudan Anadolu'ya uzanan yollar üzerinde bulunan kentte, çağlar boyu yinelenen nüfus hareketleri bir yandan yöreye yeni kültürlerin gelmesini sağlarken, bir yandan yörede meydana gelen savaşlar sonucunda geçmiş kültürlerin ortadan kalkmasına sebep olmuştur.Erzurum çok eski zamanlardan bu yana süregelmiş tarih ve kültür katmanlarını bir arada barındırır.

Selçuklu dönemi Türk-İslam kültürü, Türklerin göçebelik dönemi kültürü ve İran kültürü bunların en belirginleridir.Günümüz Erzurum Kültürü'nün temelleri büyük ölçüde Osmanlı döneminde oluşmuştur.Yöredeki savaşlar Erzurum halkının din ve milliyetçilik çevresinde bütünleşmesine yol açmıştır.1950 ye kadar geçen dönemde kent oldukça yavaş gelişmiş, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği o dönemde yöre halkımım gelenek ve göreneklerine daha sıkı bağlanmasına ve kırsal kesimin eski yaşam biçimlerini devam ettirmelerine sebep olmuşturDaha sonraki dönemde, tüm Türkiye'de yaşanan kırda kente yoğun göç olgusu Erzurum'da da yaşanmıştır.

Ulaşım ağının gelişmesi, tarıma yeni tekniklerin katılması, sanayileşme ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, yeni kültür öğelerinin toplumsal yaşama katılmasını hızlandırmıştır.Bu oluşum kendisini bu etmenlerin yoğunlaştığı kent ve ilçe merkezlerinden daha yoğun göstermiş, kır ve kent kültürünü birbirinden ayırmıştırçekirdek aileye yönelim, kent tipi, evler, giyim kuşam farklılıkları bu ayrıma örnek olarak sıralanabilir


Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde yer alan il, 25066 km karelik alnıyla bu bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise 4 büyük ilidir

ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1859 m dir Merkez ilçesinin alanı 7000km karedir ülke topraklarını 2 sini kaplayan il, 39-55 kuzey enlemleri,41-16 doğu boylamları üzerinde bulunur

Çoruh Fırat ve Aras havzalarının başlangıç noktasında yer alan il, kuzeyde Rize ve Artvin, batıda Bayburt ve Erzincan, güneyde Bingöl ve Muş, doğuda Kars, Ağrı ve Ardahan, kuzeybatıda ise Trabzon ile komşudurd ünü dağların kapladığı il topraklarının kısıtlı bir kısmı tarıma elverişlidiril topraklarının h i çayır ve mera olarak kullanılırken, ancak %8 inde bitkisel üretim yapılmaktadır

Erzurum 1990 yılındaki 848201 lik nüfusuyla Türkiye'nin 20büyük ilidir.Erzurum'un nüfus yoğunluğu km kare başına 72 kişi olan Türkiye ortalamasının çok gerisinde km kare başına 34 kişidirİlin tarihi İpek Yolu üzerinde olması, tarih boyu önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezini olmasını sağlamıştırBu özelliğinden dolayı bir çok tarih ve kültür katmanını içinde barındırır

İlin yer yüzü şekilleri doğu batı yönünde uzanan kıvrım dağlar egemendirTürkiye'nin en dağlık ve engebeli yöresinde bulunan bir başka hakim yeryüzü karakteri yüksekliği 2000m yi aşan yaylalardırErzurum Fırat nehrinin başlangıcı olan Karasu ırmağının yukarı havzasında kendi adı ile anılan geniş Erzurum Ovası, güney doğusundaki Palandöken Dağları'nın eteklerinde kuruludurİl topraklarının si yayla54 ü ise ovadırOvalar daha çok Karasu ve Aras Nehirleri'nin oluşturduğu vadilerle sınırlanmıştırİl topraklarını adeta parçalayan irili-ufaklı bir çok dağ arasında, dik ve derin vadiler vardırAkarsu bakımından zengin olan il, buna karşın göl bakımından zengin değildirİlin önemli akarsuları Karasu ve Aras Nehir'leri ile Tortum ve Oltu çaylarıdır.En önemli gölü ise Tortum Gölü'dür

İlin büyük bir bölümü step alanlarla kaplıdırdağ yamaçları ve tepeler,bozkır görünümünde otlaklardırotlak alanlar çok olmasına rağmen, verimlilikleri azdır.Erzurum iline düşen yağışın azlığı çok eski dönemlerden beri tahrip olması ve sürekli otlatmanın sonucu dağ yamaçları ve tepelerdeki meralar azalmıştır1900-2000m deki ormanın doğal alt sınırıdır

Oltu, Şenkaya ve Olur yörelerinde sarıçam ve meşe ormanları yoğundur.Çoruh Vadisinde Yusufeli'ne doğru gidildiğinde sarıçam ormanlarının içinde ladinlerede rastlanmaktadırİlin batı ve güney kesimlerinde hiç orman yokturSadece Aşkale ve Tercan arasında bataklık meşe formasyonlarına rastlanılabilirYüksek plato ve yaylalarda nemliliğin yüksek olması sebebiyle otlatma için büyük önem taşırİl yüzölçümünün yalnızca 589 u ormanlık alanla kaplıdır